Thạch anh tự nhiên, thạch anh vụn dải nền nhà explore Hà Nội
16,000 VND